- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3458 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2108
การต่อสายโทรศัพท์สายใน งานบริการ ขอความอนุเคราะห์การต่อสายโทรศัพท์สายในสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 3 เนื่องจากย้ายห้องทำงานใหม่และยังไม่มีโทรศัพท์สายในใช้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
03/03/2559
ดำเนินการแล้ว
20/06/2559 12:07:45
2107
โทรศัพท์ ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ในห้องสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้งานไม่ได้ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
01/03/2559
ดำเนินการแล้ว
02/03/2559 12:06:02
2106
โทรศัพท์ ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ในห้องสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้งานไม่ได้ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
01/03/2559
ดำเนินการแล้ว
14/06/2559 09:34:33
2105
e-document ระบบเครือข่าย ขอสอบถามข้อมูลการใช้งาน e-doc คะ เนื่องจากอาจารย์แต่ละท่านได้รับข้อมูลประชาสัมพันธ์เข้ามาใน e-doc เป็นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถทำการลบได้เลย จึงขอสอบถามวิธีการลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องใช้ออกจากระบบ e-doc ว่าจะสามารถลบออกได้บ้างหรือไม่ วิธีการลบอย่างไร ระบบ e-document
29/02/2559
ดำเนินการแล้ว
02/06/2559 13:36:32
2104
ย้ายสายโทรศัพท์ใหม่ งานธุรการ เนื่องจาก จนท เปลี่ยนมุมโต๊ะทำงานทำให้สายโทรศัพท์ไม่ถึง ห้องสำนักงานโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
28/02/2559
ดำเนินการแล้ว
10/03/2559 11:06:23
2103
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ ไม่สามารถเปิดเข้าดูระบบของกองนโยบายและแผนได้ กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา ศูนย์กีฬาในร่ม1-2
25/02/2559
ดำเนินการแล้ว
20/06/2559 12:08:28
2102
การต่อสายโทรศัพท์สายใน งานธุรการ การต่อสายพวงโทรศัพท์ภายในห้องสำนักงานคณบดีฯ สำนักงานคณบดีฯ
25/02/2559
ดำเนินการแล้ว
02/03/2559 09:05:56
2101
การต่อสายโทรศัพท์สายใน งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์การต่อสายโทรศัพท์สายในอาคารสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องจากเป็นอาคารใหม่และยังไม่มีโทรศัพท์สายในใช้ อาคารสาธารณสุขศาสตร์
25/02/2559
ดำเนินการแล้ว
10/03/2559 11:14:40
2100
อินเตอร์ไร้สาย ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ อินเตอร์ไร้สาย ใช้งานไม่ได้ สโมสรนักศึกษาวิทยาศาสตร์ฯ
25/02/2559
ดำเนินการแล้ว
02/06/2559 13:36:57
2099
ติดตั้งระบบ internet ห้องพักอาจารย์ อาคารแปรรู้ ระบบเครือข่าย เนื่องจาก อาคารแปรรูป ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคาร และจัดทำห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาวิทย์-อาหาร จึงขอความอนุเคราะห์ ศูนย์ IT ดำเนินการ ติดตั้งระบบ internet และโทรศัพท์ ภายใน เพื่อการติดต่อประสานงานและจัดการเรียนการสอน (อาจารย์สาขา วิทย์-อาหาร) ย้ายห้องพักจาก กอ.207 (เนื่องจากปัจจุบัน ห้องพักอาจารย์ที่ คทก.มีจำนวนไม่เพียงพอ) อาคารแปรรูป
17/02/2559
ดำเนินการแล้ว
03/04/2559 15:29:07
2098
การติดตั้งระบบสายแลนอินเตอร์เน็ต งานธุรการ เนื่องจากซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ ยังไม่มีการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต ห้องงานสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี
17/02/2559
ดำเนินการแล้ว
02/06/2559 13:38:37
2097
แชร์เครื่องปริ้นเตอร์ งานธุรการ เครื่องปริ้นเตอร์ไม่พอสำหรับคนใช้งาน แชร์เครื่องปริ้นเตอร์เพื่อใช้งานร่วมกันได้ สำนักงานโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
17/02/2559
ดำเนินการแล้ว
17/02/2559 09:35:23
2096
สายอินเตอร์เน็ตไม่ถึงเครื่องคอมฯ งานธุรการ เดินสานอินเตอร์เน็ตใหม่ สำนักงานโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
17/02/2559
ดำเนินการแล้ว
17/02/2559 09:34:34
2095
รบกวนช่วยแชร์ Folder ชื่อทะเบียนรับ ส่งหนังสือ เครื่องคอมพิวเตอร์ รบกวนช่วยแชร์ Folder ชื่อทะเบียนรับ ส่งหนังสือ จำนวน 1 เครื่อง ห้องงานอาคารสถานที่และบริการ อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1
14/02/2559
ดำเนินการแล้ว
23/03/2559 08:57:32
2094
โทรศัพท์ภายในขัดข้องใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์ภายในขัดข้องใช้งานไม่ได้ หมายเลข 9220 งานบริหารทั่วไป กองบริหารงานบุคคล
12/02/2559
ดำเนินการแล้ว
02/03/2559 09:05:29
2093
เครื่องคอมฯเครื่องใหม่ไม่มี program Microsoft Excel 2003 เครื่องคอมพิวเตอร์ ลง program Microsoft Excel 2003 กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่คะ โครงการจัดตั้งกองคลัง
12/02/2559
ดำเนินการแล้ว
12/02/2559 09:59:45
2092
แก้ไขปัญหา Port TP Link ระบบเครือข่าย Port TP Link ในการเสียบสายเลนส์หลวมไม่สามารเข้าระบบได้ งานบัญชี โครงการจัดตั้งกองคลัง
11/02/2559
ดำเนินการแล้ว
12/02/2559 10:00:54
2091
โทรศัพท์สายนอกเบอร์ 055-267109 และ055-267052 เสียค่ะ งานธุรการ โทรศัพท์สายนอกเบอร์ 055-267109 และ055-267052 เสียค่ะ งานพัสดุ โครงการจัดตั้งกองคลัง
11/02/2559
ดำเนินการแล้ว
12/02/2559 14:37:35
2090
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในเบอร์ 7570 และ 1442 ไม่มีสัญญาณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10/02/2559
ดำเนินการแล้ว
12/02/2559 14:37:25
2089
ติดตั้งสายอินเตอร์เน็ตเครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องการนำเครื่องปริ้นไปไว้ด้านนอก และใช่ร่วมกันหลายๆ เครื่อง กองบริหารงานบุคคล
10/02/2559
ดำเนินการแล้ว
11/02/2559 14:55:25
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] 69 [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173
หน้า 69/173
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3458  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 9  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3449  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th