- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3021 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1690
เข้าใช้งาน Internet Explorer ไม่ได้ ระบบเครือข่าย เข้าใช้งาน Internet Explorer ไม่ได้ คลิกเลือกแล้วไม่ดำเนินการให้ งานคลัง
17/04/2557
ดำเนินการแล้ว
17/04/2557 14:10:12
1689
ระบบอินเทอร์เน็ตมีปัญหา ระบบเครือข่าย ไม่สามารถเข้าระบบอินเทอร์เน็ตได้ อาคารทีปวิชญ์
03/04/2557
ดำเนินการแล้ว
08/04/2557 11:09:03
1688
ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจเช็คและลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ งานกองกลาง
02/04/2557
ดำเนินการแล้ว
03/04/2557 15:38:21
1687
การ Login เข้า iPASSPORT งานธุรการ สอบถามว่า หากมีความประสงค์จะทำการ Login เข้า iPASSPORT ในมือถือและโน๊ตบุ๊คที่บ้านพัก พร้อมๆกันสามารถจะทำได้หรือไม่แล้วหากประสงค์จะทำการ Logout เพื่อออกจากระบบจะต้องไปทำตรงไหนครับ มหาวทิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนสนามบิน)
29/03/2557
ดำเนินการแล้ว
08/04/2557 11:12:29
1686
ระบบการเชื่อมต่อเครื่องปริ้นไม่ออก เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเอกสารไม่ออก เนื่องจากระบบในคอมพิวเตอร์ขึ้นสถานะ หยุดชั่วขณะ กองบริหารงานบุคคล
27/03/2557
ดำเนินการแล้ว
28/03/2557 11:06:30
1685
บ้้้้้้านพักบุคลากรข้าง ร.ร.สาธิตฯ อินเตอรเน็ตใชงานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถใ้ช้งานอินเตอร์เน็ตได้. หน้าจอเวปแจ้งว่า"ขออภัย Node นี้ Section เต็มแล้ว" รบกวนตรวจสอบและแก้ไขให้หน่อยนะครับ บ้านพักข้าง ร.ร. สาธิตฯ
26/03/2557
ดำเนินการแล้ว
08/04/2557 11:10:29
1684
โทรศัพท์ภายใน งานธุรการ โทรศัพท์ ภายใน คณะฯ ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจาก เบอร์โทรที่ตั้งไว้แต่ละห้อง เปลี่ยนหมายเลยไปจากเดิมที่ตั้งไว้ และไม่สามรถรู้ว่าเป็นเบอร์อะไร เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
26/03/2557
ดำเนินการแล้ว
15/05/2557 08:46:56
1683
เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาค่ะ งานธุรการ ช่าง เครื่องถ่ายเอกสารริโก้ บอกว่า เครื่องถ่ายเอกสารไม่ยอมถ่ายเพราะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาค่ะ ต้องลงวินโดวใหม่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
26/03/2557
ดำเนินการแล้ว
28/03/2557 16:32:04
1682
ข้อมูลหาย งานธุรการ ข้อมูลหน้าจอหาย งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
21/03/2557
ดำเนินการแล้ว
21/03/2557 14:21:08
1681
เสียงจากหูฟังไม่ได้ยิน เครื่องคอมพิวเตอร์ เสียงจากหูฟังไม่ได้ยิน และการอัดเสียงไม่ได้ เป็นจำนวน 2 เครื่อง กองบริหารงานบุคคล
19/03/2557
ดำเนินการแล้ว
21/03/2557 14:20:38
1680
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ หน้าจอดับๆ ติดๆ ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
14/03/2557
ดำเนินการแล้ว
21/03/2557 13:54:00
1679
การบันทึกเสียง งานธุรการ เข้าเรียนภาษาอังกฤษแล้วบึกทึกเสียงไม่ได้ กบค
13/03/2557
ดำเนินการแล้ว
14/03/2557 08:57:16
1678
ข้อมูลกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาโทของการประเมินการสอนออนไลน์ ไม่ถูกต้อง งานบริการ ข้อมูลกลุ่มนักศึกษาในระดับปริญญาโทของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนที่เข้าศึกษา 2555 ในระบบการประเมินการสอนออนไลน์ ไม่ถูกต้อง คือนายลูกขวัญ อินทร์คล้าย รหัสประจำตัว 559405037 โปรแกรมวิชา การบริหารธุรกิจ (แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) คณะครุศาสตร์ ซึ่งที่ถูกต้องคือ "นายลูกขวัญ อินทร์คล้าย รหัสประจำตัว 559405037 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์" กองบริการการศึกษา
12/03/2557
ดำเนินการแล้ว
19/03/2557 17:18:45
1677
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ - ไม่เห็น WIFI ในสถาบันวิจัยฯ - คอมพิวเตอร์บางเครื่องเชื่อมต่อได้ บางเครื่องเชื่อมต่อไม่ได้ เครื่องที่เชื่อมต่อไม่ได้ ไม่ได้ IP สถาบันวิจัยและพัฒนา
11/03/2557
ดำเนินการแล้ว
19/03/2557 14:16:00
1676
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ของผอ.กบค.ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ กองบริหารงานบุคคล
06/03/2557
ดำเนินการแล้ว
19/03/2557 14:17:10
1675
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
05/03/2557
ดำเนินการแล้ว
17/03/2557 10:48:39
1674
โทรศัพท์ ใช้ไม่ได้คะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์หน้าลิฟท์ ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ใช้ไม่ได้คะ ช่วยแก้ไขด้วยคะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
03/03/2557
ดำเนินการแล้ว
15/05/2557 08:47:57
1673
ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 ว.207 อาคารเวียงแก้ว โรงแรมเวียงแก้ว ชั้น 2
26/02/2557
ดำเนินการแล้ว
15/05/2557 08:47:19
1672
เครื่องคอมพิวเตอร์โดนไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์คล้ายโดนไวรัส มีอาการไฟล์ที่เป็น Microsoft office ทั้งหมดเปิดใช้งานไม่ได้ มีอาการไฟล์ค้าง ไฟล์งานต่างๆ ฟ้องเปิดไม่ได้ สั่งปริ้นท์งานไม่ได้ เครื่องโหลดช้า/อืด แต่ใช้งานสัญญาณอินเตอร์เนตได้ปกติ กองนโยบายและแผน ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี
24/02/2557
ดำเนินการแล้ว
28/03/2557 11:08:42
1671
รบกวนตรวจสอบสัญญาณ wifi ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ ระบบเครือข่าย วันที่ 24 ก.พ. 57 จะมีประชุมนักศึกษากยศ.ชั้นปีสุดท้าย ที่ หอประชุมศรีวชิรโชติ รบกวนช่วยตรวจสอบสัญญาณ wifi ให้ด้วยค่ะ หอประชุมศรีวชิรโชติ
21/02/2557
ดำเนินการแล้ว
24/02/2557 14:58:47
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] 68 [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152
หน้า 68/152
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3021  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 11  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3010  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th