- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3357
คอมพิวเตอร์ทำงานช้า งานธุรการ เครื่องทำงานช้า ต้องการลงวินโดว์ใหม่ ห้องเลขานุการผู้บริหาร
06/03/2563
ดำเนินการแล้ว
13/03/2563 14:51:05
3356
ไม่สามารถติดตั้งเครื่องปริ้นได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่่องจากเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้บริหารใหม่ ทำให้มีปัญหาในการลง driver เครื่องปริ้น งานเลขานุการ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
06/03/2563
ดำเนินการแล้ว
13/03/2563 14:51:15
3355
ขอความอนุเคราะห์ลง windows งานธุรการ เนื่องจากมีการย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้บริหาร งานเลขานุการผู้บริหาร ทีปวิชญ์ ชั้น 3
04/03/2563
ดำเนินการแล้ว
13/03/2563 14:51:27
3354
แจ้งเปลี่ยนข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ใน http://telephony.psru.ac.th/ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ระบบโทรศัพท์ VOIP รายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ปัจจุบันของสถาบันวิจัยและพัฒนา 2563 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 7229 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิจัย 7222 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริการวิชาการ 7227 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริหารทั่วไป 7223 หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 7226 งานวิจัย 7230 งานบริการวิชาการ 7217 งานธุรการสารบรรณ 7211 งานแผนและประกันคุณภาพ 7219 งานการเงินและพัสดุ 7219 งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ 7218 อาคารศรีพิบูล
03/03/2563
ดำเนินการแล้ว
04/03/2563 13:44:51
3353
ระบบโทรศัพท์ VOIP ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ VOIP ใช้งานไม่ได้ กองบริการการศึกษา อาคารพิบูลวิชญ์
03/03/2563
ดำเนินการแล้ว
03/03/2563 13:35:16
3352
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในทั้งหมดของสถาบันวิจัยและพัฒนา ไม่สามารถใช้งานได้ครับ อาคารศรีพิบูล
03/03/2563
ดำเนินการแล้ว
03/03/2563 13:36:59
3351
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประมวลผลค่อนข้างช้า ห้องพยาบาล
02/03/2563
ดำเนินการแล้ว
20/03/2563 16:00:16
3350
คอมใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดไม่ติด โครงการจัดตั้งกองคลัง งานบัญชี
02/03/2563
ดำเนินการแล้ว
03/03/2563 13:41:12
3349
คอมใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดไม่ติด โครงการจัดตั้งกองคลัง งานบัญชี
27/02/2563
ดำเนินการแล้ว
28/02/2563 09:08:28
3348
ไม่สามารถแชร์ปริ้นเตอร์ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถแชร์เครื่องปริ้นเตอร์ได้ สำนักงานหอพัก
26/02/2563
ดำเนินการแล้ว
26/02/2563 10:33:56
3347
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด , เครื่องปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ -เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นหน้าจอสีดำ Resart เองหลายรอบ เปิดไม่ติด ของห้องงานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา -เครื่องปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ได้ ของห้องงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
24/02/2563
ดำเนินการแล้ว
03/03/2563 11:18:16
3346
คอมเปิดปิดเองบ่อย / และเครื่องตติดมัลแวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมเปิดปิดเองบ่อย / และเครื่องตติดมัลแวร์ งานสภามหาวิทยาลัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
24/02/2563
ดำเนินการแล้ว
25/02/2563 15:51:03
3345
โทรศัพท์มีเสียงซ่า ได้ยินไม่ชัดเจน งานธุรการ มีเสียงซ่า ได้ยินไม่ชัดเจน ปัญหาน่าจะเกิดจากกล่อง เบอร์ 9603 เพิ่มเบอร์โทรสายใน เพิ่มจุดติดตั้งโทรศัพท์ งานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา
20/02/2563
ดำเนินการแล้ว
25/02/2563 08:24:23
3344
โทรศัพท์ ภายใน และภายนอก เบอร์โทรสลับกัน ระบบโทรศัพท์ VOIP เบอร์โทรศัพท์ สายนอก หมายเลข 055-267077 กมป. สลับกับ สายนอก หมายเลข 055-267050 งานรับเข้า กบศ. (เวลามีการโทรเข้ามาติดต่อ ) เบอร์ภายใน หากมีการโทรเข้า เบอร์ที่โทรเข้า เบอร์ จะเป็นอีกหมายเลข หนึ่ง ไม่ใช่หมายเลขที่โทรเข้า ค่ะ อาคารพิบูลวิชญ์
19/02/2563
ดำเนินการแล้ว
20/02/2563 10:08:28
3343
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน หมายเลข 7211 อาคารศรีพิบูล
19/02/2563
ดำเนินการแล้ว
20/02/2563 14:05:19
3342
โทรศัพท์สายในไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายใน ห้องรองอนุชา สำนักงานอธิการบดี ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และไม่สามารถใช้งานได้ งานเลขานุการ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
18/02/2563
ดำเนินการแล้ว
20/02/2563 14:06:05
3341
โทรศัพท์สายในมีปัญหา ระบบโทรศัพท์ VOIP ไม่ค่อยได้ยินเสียงปลายทาง สัญญาณขาดๆหายๆ กองพัฒนานักศึกษา
18/02/2563
ดำเนินการแล้ว
25/02/2563 08:24:39
3340
จอคอมไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ไม่ติด อาคารพิบูลย์วิทย์
17/02/2563
ดำเนินการแล้ว
20/02/2563 10:21:13
3339
พิมพ์เอกสารผ่านเครื่องพิมพ์ไม่ได้ งานธุรการ พิมพ์เอกสารผ่านเครื่องพิมพ์ไม่ได้ กองนโยบายและแผน
13/02/2563
ดำเนินการแล้ว
13/02/2563 16:35:08
3338
โทรศัพท์สายในมีปัญหา ระบบโทรศัพท์ VOIP มีเสียงซ่า ได้ยินไม่ชัดเจน ปัญหาน่าจะเกิดจากกล่อง เบอร์ 9131 9132 งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
13/02/2563
ดำเนินการแล้ว
03/04/2563 20:44:46
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] 35 [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 35/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th