- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4027 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
3457
โทรศัพท์สายนอกมีปัญหา ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ใช้งานไม่ได้ ห้องทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
26/06/2563
ดำเนินการแล้ว
17/08/2563 15:07:55
3456
คอมพิวเตอร์เปิดไฟล์ PDF ไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์เปิดไฟล์ PDF ไม่ได้ งานพัสดุ โครงการจัดตั้งกองคลัง
24/06/2563
ดำเนินการแล้ว
26/06/2563 09:06:21
3455
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดค้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ค้างไม่สามารถใช้งานได้(เครื่องแอนสำนักงานหอพัก) สำนักงานหอพัก
22/06/2563
ดำเนินการแล้ว
02/07/2563 09:23:30
3454
คอมพิวเตอร์ ใช้การไม่ได้ งานธุรการ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรที่พักให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 งานสภามหาวิทยาลัย
22/06/2563
ดำเนินการแล้ว
26/06/2563 09:04:48
3453
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ งานบัญชี กองคลัง
19/06/2563
ดำเนินการแล้ว
26/06/2563 09:03:11
3452
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ใหม่ โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
19/06/2563
ดำเนินการแล้ว
19/06/2563 15:16:18
3451
คอมพิวเตอร์ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ เปิดไม่ติด 2 เครื่อง และอีกหนึ่งเครื่องช้ามากๆค่ะ ห้องสาขาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์
18/06/2563
ดำเนินการแล้ว
18/06/2563 11:49:24
3450
Microsoft office มีปัญหาใช้งานไม่ได้ คล้ายติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ Microsoft office มีปัญหาใช้งานไม่ได้ คล้ายติดไวรัส กองคลัง มรพส
17/06/2563
ดำเนินการแล้ว
19/06/2563 14:57:20
3449
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย เข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ โทรศัพท์สายใน เบอร์ 8725 ใช้ไม่ได้ โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
17/06/2563
ดำเนินการแล้ว
18/06/2563 13:55:16
3448
Microsoft office มีปัญหาใช้งานไม่ได้ งานธุรการ Microsoft office มีปัญหาใช้งานไม่ได้ คล้ายติดไวรัส กองบริหารงานบุคคล
17/06/2563
ดำเนินการแล้ว
17/06/2563 16:07:49
3447
ปริ้นซ์เอกสารไม่ได้ งานธุรการ ปริ้นซ์เอกสารไม่ได้ กนผ.
15/06/2563
ดำเนินการแล้ว
18/06/2563 13:55:39
3446
office มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ office มีปัญหา ใช้excel ไม่ได้ค่ะ งานบัญชี กองคลัง
15/06/2563
ดำเนินการแล้ว
17/06/2563 11:44:17
3445
คอมพิวเตอร์ทำงานช้าและค้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ลงวินโดว์ใหม่ค่ะ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
15/06/2563
ดำเนินการแล้ว
17/06/2563 11:44:02
3444
โปรแกรม excel กระพริบและพิมพ์ไม่ได้ งานธุรการ โปรแกรม excel กระพริบและพิมพ์ไม่ได้ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
15/06/2563
ดำเนินการแล้ว
17/06/2563 11:43:22
3443
เครื่องคอมพิวเตอร์รีสตาร์ทเอง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส รีสตาร์ทเอง หลายๆ รอบ ใน 1 วัน เวลาปริ้นผ่านเครื่องริโก้จะรีสตาร์ท (ถาด CD ไม่อ่าน) ค่ะ โครงการจัดตั้งกองคลัง
14/06/2563
ดำเนินการแล้ว
17/06/2563 11:42:53
3442
โทรศัพท์ภายใน กองบริการการศึกษา ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในหมายเลข 8782 ไม่สามารถใช้งานได้ครับ งานจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา
13/06/2563
ดำเนินการแล้ว
22/06/2563 15:26:27
3441
เนื่องจากโปรแกรมแอนตี้ไวรัส kaspersky หมดอายุ เครื่องคอมพิวเตอร์ มีความประสงค์จะใช้ window defenceder แทน แต่ทำไม่เป็นค่ะ อาคารการศึกษาพิเศษ
11/06/2563
ดำเนินการแล้ว
17/06/2563 11:42:02
3440
โทรศัพท์สายใน เบอร์ 9141 เสีย ยังไม่สามารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในเบอร์ 9141 ไม่มีสัญญาณ ไม่สามารถโทรเข้า-ออกได้ค่ะ ได้ดำเนินการแจ้งไปแล้ว ระบบขึ้นว่ากำลังดำเนินการ ตั้งแต่ 13 พ.ค.63 จนปัจจุบันยังไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ เนื่องจากงานธุรการมีผู้ประสานงาน ติดต่อสอบถามหนังสือค่อนข้างเยอะค่ะ รบกวนช่วยตรวจสอบให้ด้วยด่วนนะคะ ขอบคุณค่ะ งานธุรการและสารบรรณ อาคารทีปวิชญ์
11/06/2563
ดำเนินการแล้ว
22/06/2563 11:28:17
3439
เครื่องปรินท์ใช้ไม่ได้ค่ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปรินท์ไม่ออกค่ะ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สนอ.
11/06/2563
ดำเนินการแล้ว
31/07/2563 14:35:13
3438
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ โครงการจัดตั้งกองคลัง งานบัญชี
10/06/2563
ดำเนินการแล้ว
16/06/2563 15:28:51
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] 30 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202
หน้า 30/202
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4027  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 19  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4007  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th