- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3951 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1780
ขอเพิ่มจุดโทรศัพท์ภายใน 1 จุด ที่โต๊ะ ผอ. เร็วที่สุดค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP อาคารปฐมวัย ชั้น 2 ห้อง ผอ. มีสายเดินไว้แล้ว แต่ไม่ทราบว่ามีสัญญาณหรือไม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
07/10/2557
ดำเนินการแล้ว
06/11/2557 12:24:26
1779
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ เบอร์ 4207 ห้อง ศว 315 เบอร์ 4206 ห้อง วท 207 และเบอร์ 4203 ห้อง วท 202 ไม่มีสัญญาณ โทรเข้า-โทรออก ไม่ได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
02/10/2557
ดำเนินการแล้ว
28/11/2557 08:45:26
1778
Website โรงเรียนสาธิตฯ เปิดไม่ได้ เว็บไซต์ Website โรงเรียนสาธิตฯ เปิดไม่ได้ (up ข้อมูลขึ้นไปแล้วแต่ไม่สามารถเปิดดู web site ได้) จึงอยากขอ id password ใหม่ โรงเรียนสาธิต มรพส.
01/10/2557
ดำเนินการแล้ว
01/11/2557 21:29:47
1777
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องงานทุนการศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
26/09/2557
ดำเนินการแล้ว
01/11/2557 21:20:20
1776
เดินสายระบบอินเตอร์เน็ตภายใน กองมาตรฐานวิชาการและการประกันคุณภาพ งานธุรการ ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นใหม่ จึงมีการจัดชุดคอมพิวเตอร์ในสำนักงานใหม่ จำนวน 3 ชุด ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ศูนย์เทคโลยีสารสนเทศ ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์(สายในและสายนอก)ให้กับกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและงานส่งเสริมวิชาการของกองมาตรฐานวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าว ต่อไป งานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร กองมาตรฐานวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา
22/09/2557
ดำเนินการแล้ว
26/09/2557 08:46:37
1775
ไม่สามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ ระบบเครือข่าย เนื่องจากหน่วยงานมีการปรับปรุงสภาพห้องใหม่ ทำให้ระบบอินเตอร์เน็ตขาดหาย ไม่สามารถใช้งานได้เพราะเนื่องจากสายเชื่อมโยงสัญญาณมีปัญหา รบกวนขอสายเชื่อมสัญญาณใหม่ ความยาวมากกว่าสายเดิม สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
19/09/2557
ดำเนินการแล้ว
01/11/2557 21:27:46
1774
โทรศัพท์ไม่สามารถโทรออกได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์เบอร์ 4207 (ห้อง ศว 315) และ 4203 ห้อง(วท 202 )ไม่มีสัญญาณ ไม่สามารถโทรออกได้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18/09/2557
ดำเนินการแล้ว
23/09/2557 11:19:32
1773
ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตที่บ้านพักส่วนสนามบินได้ หรือสัญญานต่ำมาก ระบบเครือข่าย 1. ใช้โน๊ตบุ๊ค พบสัญญาน WIFI (Zone 3-5) ระดับคุณภาพสัญญาน good - excellent แต่ไม่สามารถเข้ารหัส IPassport และเข้าเว็ปไซต์อื่น ๆ ไม่ได้ โดยระบบระบุว่า เกิด error 105, 106 2. บางครั้งระบบแจ้งว่าเป็น limited access ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ แม้จะเปลี่ยน zone ก็ยังไม่สามารถใช้การได้ (แม้จะใช้ตอนดึกเวลาประมาณ 01.00-04.00 นาฬิกา จำนวนผู้ใช้ระบบทั้งหมด 0-2 คน) 3. บางทีตอนแรกเข้าใช้งานได้ แต่ใช้ๆ ไป จะหลุด หรือสัญญาน low ไม่สามารถใช้งานต่อได้ 4. เมื่อนำเครื่องเดียวกันมาใช้ที่ฝั่งทะเลแก้ว ไม่เกิดปัญหาใด ๆ พบปัญหาเฉพาะการใช้งานที่ฝั่งสนามบินเท่านั้น ขอบคุณมากค่ะ บ้านพักบุคลากร มรพส. เลขที่ 1/21 ฝั่งสนามบิน
15/09/2557
ดำเนินการแล้ว
01/11/2557 21:35:21
1772
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์เบอร์ 6505 ไม่มีสัญญาณ ห้อง 5201 อาคาร 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
08/09/2557
ดำเนินการแล้ว
04/11/2557 09:01:24
1771
sever qadata ใช้ไม่ได้ งานธุรการ sever qadata ใช้ไม่ได้ รบกวนแก้ปัญหาด่วน เนื่องจากกำลังอัฟหลักฐานขึ้นระบบ che qa เพื่อให้กรรมการประเมินเข้ามาตรวจ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
08/09/2557
ดำเนินการแล้ว
02/11/2557 09:22:41
1770
เครื่องคอมพิวเตอร์ดับ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องดับ งานคลัง
04/09/2557
ดำเนินการแล้ว
05/09/2557 10:17:07
1769
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจากเอาโทรศัพท์มาติดตั้งในห้องพักอาจารย์แล้วไม่มีสัญญาณ ทน 4110 คทอ
03/09/2557
ดำเนินการแล้ว
06/11/2557 12:24:48
1768
สายโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย เบอร์ภายใน 9232 เสีย ไม่ทราบเกิดจากสาเหตุอะไร ทั้งนี้เบื้องต้นได้แจ้งทางงานไฟฟ้ามาตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่ได้เสียที่อุปกรณ์ แต่อาจเป็นที่ระบบ รบกวนเข้ามาดำเนินการตรวจสอบให้ด้วยค่ะ งานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
02/09/2557
ดำเนินการแล้ว
03/09/2557 16:15:19
1767
หนูกัดสายเชื่อมสัญญานเครื่องถ่ายเอกสารกับ pc งานบริการ หนูกัดสายที่เดิมที่เคยแจ้งซ่อม บริเวณสายเชื่อมต่อระหว่างเครื่องถ่ายเอกสารกับpc ขอให้มาแก้ไขโดยด่วน อาคารทีปวิทญ์ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
29/08/2557
ดำเนินการแล้ว
30/08/2557 11:16:47
1766
แจ้งย้ายเบอร์โทรศัพท์จากชั้น 3 ลงมาชั้น 1 เบอร์ 9630 และ 9631 ระบบโทรศัพท์ VOIP เนื่องจาก องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒาน้กศึกษา ได้ย้ายที่ทำการจากชั้น 3 ลงไปอยู่ชั้น 1 ในการนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ย้ายเบอร์โทรศัพท์ จากชั้น 3 ไปชั้น 1 ด้วยค่ะ เบอร์ที่ต้องการย้าย คือ 9630 และ 9631 ขอบพระคุณมากครับ ห้ององค์การนักศึกษา ชั้น 1
27/08/2557
ดำเนินการแล้ว
19/09/2557 11:17:56
1765
ระบบโทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์ภานในของสถาบันวิจัยฯ ไม่สามารถใช้งานได้ ทุกเลขหมาย สถาบันวิจัยและพัฒนา
20/08/2557
ดำเนินการแล้ว
20/08/2557 11:28:00
1764
อินเตอร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานธุรการ อินเตอร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมช้ามากค่ะ ช้ามา 3 - 4 วันแล้ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20/08/2557
ดำเนินการแล้ว
30/08/2557 11:17:01
1763
สายแลนด์ต่อกับเครื่องถ่ายเอกสารหนูกัด งานธุรการ สายแลนด์ขาด สำนักงานมาตรฐานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
18/08/2557
ดำเนินการแล้ว
30/08/2557 11:17:23
1762
เครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง งานธุรการ คอมพิวเตอร์ค้าง สระว่ายน้ำ
18/08/2557
ดำเนินการแล้ว
18/08/2557 10:42:34
1761
แจ้งแก้ไขระบบโทรศัพท์สายใน 9113 และสายนอก 055-267-050 ของหน่วยงานรับเข้าศึกษา ระบบโทรศัพท์ VOIP ต้องการย้ายวสายในไปไว้ที่ใหม่เพื่อสะดวกในการติดต่อ เนื่องจากสายสั้น สายนอกเบอร์ 055-267050 ใช้งานไม่ได้ เป็นเบอร์ของงานรับเข้าศึกษาต้องใช้สำหรับติดต่อกับการสมัครเรียน การรายงานตัว กองบริการการศึกษา
14/08/2557
ดำเนินการแล้ว
16/09/2557 14:01:41
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] 110 [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198
หน้า 110/198
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3951  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 14  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3936  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th